Μια Θάλασσα Γεμάτη Μουσική

1987

Περιγραφή:
Μια θάλασσα γεμάτη μουσική
Ποίηση: Δήμητρας Μαντά

Σύνθεση: 1987, Παρίσι

Ερμηνεία: Αγγελική Ιονάτος

Ηχογράφηση: 1994

Ενορχήστρωση: Cr. Boissel, AUVIDIS, Paris

Ποίηση: Δήμητρας Μαντά

Σύνθεση: 1987, Παρίσι

Ερμηνεία: Αγγελική Ιονάτος

Ηχογράφηση: 1994

Ενορχήστρωση: Cr. Boissel, AUVIDIS, Paris